Background Image
Previous Page  8 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 42 Next Page
Page Background

7

1.1.Etik nedir?

Plato

Kant

Bentham Socrates

Ross

Aristotle

Epicurus

Mill

Gilligan

Singer

?

Plato, Aristo, Kant, Bentham, Mill, Camus vb. filozof-

ların 2400 yıldan uzun süredir tartıştıkları etik kavra-

mının genel kabul görmüş bir tanımı halen yoktur.

‘Ethos; virtue-; utilitarianism-; deontology’

teorileri

yanında, uygulama açısından da İş Etiği, Tıp Etiği,

Çevre Etiği, Feminist Etik gibi kavramlar

bulunmaktadır.

Altın kural olarak tanımlanan “Kendine nasıl davranıl-

masını istiyorsan başkalarına da aynı şekilde davran!”

kuralı genel anlayış için oldukça önemlidir.

Bu rehberin amacı etik konusunu felsefi açıdan tar-

tışmak yerine iş yaşamında çok önemli olan Etik ve

Compliance (Mevzuata Uyum -E&C) kavram ve siste-

minin şirketlerde kurulması, uygulanması ve yöne-

timi için gerekli olan yaklaşımları açıklamaktır.

Şimdi kısaca etik tanımına nasıl bakıldığını gözden

geçirelim.

Shafer -Landau:

Etik, bir ahlak felsefesi olarak bili-

nir.

(Ethics is known as moral philosophy.

Velasquez:

Etik, bir ahlakî standartlar çalışmasıdır.

(Ethics is the study of moral standards.)

²

Trevino / Nelson:

Bir kişi veya grubun yönetim kural-

ları, ilke ve standartları.

(the principles, norms and

standards of conduct governing an individual or

group.)

³

Kamu Görevlileri Etik Rehberi:

Etik, kişinin davra-

nışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür.

Sait Samlı:

Etik, kişiyi doğru kararlar almaya ve dav-

ranışlarda bulunmaya yönelten değer ve erdemler-

den oluşur.

(Ethics consist of values and virtues

which leads one to right decisions and actions.)

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi, etik yaklaşım

pasif bir kavram değildir; etki gücü yüksektir, bu yüz-

den de günlük aktivitelerde paydaşlar açısından alı-

nan karar ve davranışların etik kriterlere uygun

olması gerekir.

Aşağıda belirtilen etik tapınağındaki ilk dört temel

değer ve kriter bugün genel olarak kabul görür ancak

bu kriterlere “sürdürülebilirlik” de eklenmelidir.

ETİK TAPINAĞI

ADALET

DÜRÜSTLÜK

ŞEFFAFLIK

ETİK TAPINAĞI

SORUMLULUK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çünkü dünyamızda sınırlı olan kaynakların müsrif bir

şekilde kullanımı, gelecek nesilleri gözardı eden,

adaletsiz, sorumsuz ve dolayısıyla da etik olmayan

bir davranıştır.

İş Etiği

İş etiği, yönetici, çalışanlar ve şirketlerin doğru yakla-

şım ve davranışlarının nasıl olacağını tanımlar. Ama

aynı zamanda onların etik yaklaşımlarını iyileştirmeyi

de hedefler.

İş yaşamında etik açıdan alınacak kararların etki ve

sonuçları çok büyük ve uzun süreli olacağı için şirket-

lerin politika ve yaklaşımlarını iyi tanımlaması, çalı-

şanların eğitilmesi ve iş süreçlerine etkin uyumun

sağlanması sürdürülebilirlik açısından zorunludur.

Crane / Matten:

İş etiği, eylem, durum ve kararların

doğru ve yanlışlığını inceler.

(Business ethics is the

study of business situations, activities, and decisions

where issues of right and wrong are addressed.)

(5)