Background Image
Previous Page  42 / 42
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 42 / 42
Page Background

Herhangi bir sosyal yapıda; bu bir şirket,

örgüt ya da ülke olabilir; üst yönetim bir

rol modeldir. Etik kurallar aslında herkes

tarafından paylaşılır ancak eğer etik ilke ve

davranışlar açısından sorunlar yaşanıyorsa

bunun sorumlusu yapıyı yöneten lider /

üst yönetimdir. Peki iş yaşamında etik

anlayışına uygun doğru davranış kuralları

nelerdir? Hangi kural ve davranışlar bizi ve

şirketimizi zor durumlara düşmekten

kurtarabilir?

Bu rehberin amacı etik konusunu felsefi

açıdan tartışmak yerine iş yaşamında çok

önemli olan Etik ve Mevzuata Uyum (E&C)

kavram ve sisteminin şirketlerde

kurulması, uygulanması ve yönetimi için

gerekli olan yaklaşımları açıklamaktır.

Herhangi b r so yal yapıda; bu bir şirket,

örgüt ya da ülke olabilir; üst yönetim bir

rol modeldir. Etik kurall r slında herkes

tar fından payl şılır ancak eğ r tik lke ve

davranışlar çısından sorunlar yaş nıyorsa

bun sorumlus yapıyı önet n lider /

üst yönetimdir. Peki iş yaş mında etik

anlayışına uygun doğru davranış kurall rı

nel rdi ? Hangi kural ve davranışlar bizi ve

şirketim zi or dur mlar düşmekten

kurtar bilir?

Bu rehberin amacı etik konus n fels fi

açıdan tartışmak yerine iş yaş mında çok

önemli olan Etik ve Mevzuat Uyum (E&C)

kavram ve sistemini şirketl rde

kur lması, uygulanması ve yönetim için

ger kli olan yaklaşımları açıklamaktır.